post:

ประชาสัมพันธ์


1. แจ้งแผนการออกรับบริจาคโลหิต  วันที่  9  มกราคม  2558  ณ  โรงเรียนโนนกอกวิทยา และ
    วันที่  27  มกราคม  2558  ณ  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  
2.  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอสว.  ประจำปี  2558  จะออกตรวจเยี่ยมให้บริการกับญาติพี่น้องที่บ้านโนนสลวย  ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  22  เมษายน  2558 .      
3. พยาบาลจท่านใดที่ใบประกอวิชาชีพหมดอายุ  และได้ทำการต่อใบประกอบวิชาชีพ
เรียบแล้วขอให้ยื่นเอกสารได้ที่กลุ่มการพยาบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป